Żurawianka - strona nieoficjalna

 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Żurawianka Żurawica - Fenix Leszno 2:2
 • Wiar Krówniki - Korona Olszany 3:0
 • Wiar Huwniki - Pogórze Dubiecko 4:2
 • Fort Jaksmanice - Bizon Medyka
 • GKS Orły - LKS Batycze 4:2
 • Korona Trójczyce - Artmax Pikulice 0:2
 • Gwiazda Maćkowice - LKS Nakło 3:4
 • Tęcza Kosienice - Orzeł Torki 2:1
 •        
Strona klubowa

Zegar

Logowanie

Menu główne

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. OrlyFan 190
2. gal_72 180
3. Swiss1 172
4. TsVOrlY 171
5. Typer1928 165
6. Kazimierz4 165
7. Jan777 153
8. kibic_zuralki 132
9. SamWieszKto1928 81
10. maniu1998 17

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 413, wczoraj: 461
ogółem: 1 955 478

statystyki szczegółowe

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Kontakty

Statut

 

 

Żurawica 2007 r.

Poprawki:

Oznaczone są jako [x] przed zmienioną treścią zdania lub jego części, gdzie x oznacza kolejność poprawki według poniższych podstaw prawnych:

[1]. Walne Zebranie Klubu z dnia 07.01.2007 r.

                      [2]. Walne Zebranie Klubu z dnia 10.01.2010 r.

                      [3]. Walne Zebranie Klubu z dnia 27.01.2013 r.

 

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1.

 1. Ludowy Klub Sportowy „Żurawianka” zwanym w dalszej części Statutu „Klubem” jest dobrowolnym zrzeszeniem uczniów, rodziców, zawodników, trenerów i sympatyków sportu, bez względu na narodowość, światopogląd, wyznanie czy pochodzenie społeczne.
 2. Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków i jego zwolenników.

§ 2.

       Terenem działania klubu jest:

 1. Miejscowość Żurawica, należąca do Gminy Żurawica w powiecie przemyskim, województwo podkarpackie.
 2. Siedzibą klubu jest budynek położony na terenie macierzystego stadionu przy ulicy Sportowej 35 w Żurawicy.

§ 3.

 1. Klub posiada osobowość prawną w rozumieniu ustaw: Ustawy o kulturze fizycznej i Ustawy – Prawo        o stowarzyszeniach, z tego też tytułu podlega określonym stosownymi przepisami ewidencjom                    i sprawozdawczości.
 2. Podstawą prawną działalności klubu jest:
 1. Ustawa o kulturze fizycznej,
 2. Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach,
 3. Ustawa o systemie oświaty i wychowaniu,
 4. Postanowienie niniejszego Statutu.

§ 4.

 1. Symbolami identyfikacyjnymi klub jest godło, flaga i barwy:
  1. Godłem klubu jest Odznaka batalionowa 2 Batalionu Pancernego w Żurawicy zatwierdzona Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 1938 roku, umieszczona na białym tle tarczy herbowej z otoczką koloru srebrnego. Tarcza zaś wkomponowana jest w okrągłym polu koloru zielonego. Całość tej kompozycji otacza obwoluta koloru czerwonego z napisem w górnej części drukowanymi wersalikami koloru czarnego o treści „Ludowy Klub Sportowy Żurawianka”, a w dolnej części widnieje data założenia klubu „1928”,
  2. flagą klubu są dwa poziome pasy w kształcie prostokąta w kolorach czarnym i pomarańczowym,      z których kolor czarny jest u góry, a pomarańczowy u dołu,
  3. barwy klubowe są identycznego koloru co flaga klubu.
 2. Klub używa pieczęci, odznaki i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów.

 

Rozdział II.

Cele i środki działania klubu.

§ 5.

Celem klubu jest:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu.
 2. Szerzenie w środowisku wychowywania młodzieży w duchu aktywności fizycznej, poprzez masowe uprawianie sportu.
 3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznych Gminy Żurawica.
 4. Czynny udział w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

§ 6.

Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:

 1. organizuje sekcje i szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
 2. troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników, działaczy i sympatyków,
 3. organizuje wszelkiego rodzaju zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w systemie zawodów sportowych różnych szczebli,
 4. zabiega o aktywizację sportową osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie autokaru Gminy Żurawica, przystosowanego do przewozu na zawody takich osób,
 5. propaguje rozwój sportu, kultury fizycznej i turystyki aktywnie współdziałając z organizacjami do tego powołanymi w organizacjach sportowych i w urzędach administracji państwowej,
 6. organizuje kursy, seminaria i obozy dla zawodników, działaczy, trenerów i instruktorów,
 7. zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację,
 8. współdziała właściwymi instytucjami, urzędami i organizacjami w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku, a także rozrywki na wolnym powietrzu,
 9. organizuje wyjazdy na imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne oraz zapewnienia swobodny dostępu do imprez organizowanych na obiektach klubowych dla społeczności gminnej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 10. prowadzi działania, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, w szczególności organizacyjne, lecznicze, psychologiczne, techniczne, szkoleniowe, edukacyjne i społeczne, zmierzające do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej,
 11. podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

§ 7.

 1. Klub realizuje swe zadania przez partnerskie współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, a w szczególności z miejscowymi organami Gminy Żurawica.
 2. Klub może wstępować w związki i organizacje sportowe działające na terenie kraju na równych i partnerskich zasadach, przy obustronnym respektowaniu statutów.
 3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia przez klub działalności gospodarczej pod warunkiem, że:
  1. zostaną spełnione wszystkie wymogi określone stosownymi przepisami w tym zakresie,
  2. dochody wynikłe z prowadzenia tej działalności przeznaczone zostaną wyłącznie na działalność statutową.

§ 8.

 1. Klub kieruje się w swojej działalności zasadami kolektywnej demokracji, umacniając i rozwijając inicjatywy jej członków oraz samorządne formy działania wszystkich ogniw organizacyjnych.
 2. Klub działa w oparciu o zasady demokratycznego współistnienia, a w szczególności:
  1. przedstawiciele wszystkich szczebli zarządzania klubem wybierani są wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego statutu w sposób demokratyczny i zobowiązani są do składania wyborcom stosownych sprawozdań ze swojej działalności,
  2. wszystkie ogniwa zarządzania klubem działają wyłącznie w oparciu o niniejszy statut,
  3. sportowe władze wyższego stopnia, a to: Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu i Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie, mają prawo do zawieszenia działalności lub odwołania władz klubu, czy też ich części, a także mają prawo do uchylenia uchwał władz klubu, jeżeli uznają, że ta działalność naruszała postanowienia niniejszego statutu,
  4. władze klubu podejmują samodzielnie uchwały mieszczące się w granicach posiadanych kompetencji i nie budzące sprzeczności z aktami prawnymi wyższej rangi.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

 1. Członkowie klubu dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. uczestników.
 2. Za członka zwyczajnego uważa się osobę pełnoletnią, czynnego sympatyka klubu posiadającego legitymację członkowską.
 3. Członkiem wspierającym jest osoba pełnoletnia, czynnie wspierającym klub.
 4. Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia uczestnicząca w działalności klubu, za zgodą swoich prawnych opiekunów.
 5. Przyjęcie w poczet członka, o którym mowa w ust. 1, pkt. a, b i c następuje przez zarząd klubu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego. Wzory deklaracji stanowią załączniki nr nr: 1, 2 i 3 do niniejszego statutu.
 6. Każdy członek klubu ma prawo do złożenia rezygnacji ze swego członkowstwa. W tym celu składa pisemny wniosek do Zarządu Klubu, a ten na najbliższym swoim posiedzeniu podejmuje stosowną decyzję. O decyzji tej należy pisemnie powiadomić zainteresowanego najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia decyzji.

§ 10.

Prawa członków klubu:

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym,
  2. do bezpłatnego brania udziału w imprezach sportowych organizowanych przez klub oraz używać godła i barw klubowych,
  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu oraz oceniać ich działalność,
  4. otrzymywać od władz klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,
  5. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.
 2. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z:
   1. głosem opiniującym,
   2. czynnym i biernym prawem wyborczym, jednak z zachowaniem warunków przewidzianych      w § 17 ust. 2 niniejszego statutu,
  2. brania udziału w imprezach sportowych organizowanych przez klub za stosowną opłatą biletu wstępu,
  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu w zakresie jego statutowych zadań,
  4. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.
 3. Członkowie uczestnicy maja prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu bez czynnego i biernego prawa wyborczego, ale z głosem opiniującym,
  2. brania udziału w imprezach sportowych organizowanych przez klub za stosowną opłatą biletu wstępu,
  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu w zakresie jego statutowych zadań,
  4. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§ 11.

Obowiązki członków klubu:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz klubu.
 2. W przypadku członków zwyczajnych:
  1. regularne opłacanie składek członkowskich,
  2. udzielanie pomocy klubowi w realizacji jego statutowych zadań,
 3. W przypadku pozostałych członków:
  1. każdorazowe opłacanie wymaganych kart wstępu na wszelkie imprezy organizowane przez klub,
  2. udzielanie pomocy klubowi w realizacji jego statutowych zadań.
 4. Czynny udział w działalności klubu.

§ 12.

Członkostwo klubu wygasa w przypadku:

 1. Pisemnego wystąpienia zainteresowanego członka, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec klubu.
 2. Skreślenia z listy członków klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań.
 3. Zaniechania opłacania składek członkowskich przez członka zwyczajnego przez okres dłuższy niż pół roku.
 4. Wykluczenia członka klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu.
 5. Rozwiązania klubu.
 6. Decyzje, o których mowa wyżej podejmuje zarząd klubu, od której zainteresowanemu nie przysługuje prawo odwołania, za wyjątkiem punktu 2 i 4. Wówczas odwołanie powinno być skierowane do prezydium zarządu klubu.

 

Rozdział IV.

Władze klubu.

§ 13.

 1. Władzami klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz klubu trwa 3 lata.
 3. Członkowie władz klubu pełnią swe funkcje honorowo i społecznie.
 4. Wybór władz klubu reguluje rozdział V niniejszego statutu.
 5. Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym ich prawomocność wymaga obecności przynajmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego odnośnego gremium.
 6. Kumulacja stanowisk we władzach klubu, jak również mandatów na zebraniach klubu jest niedopuszczalna.

§ 14.

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższa władzą klubu.
 2. Wszelkie decyzje Walnego Zebrania Klubu podjęte w ramach działalności klubu są ostateczne.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest raz na trzy lata, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członków klubu nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania w formie pisemnej.
 4. Walne zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku przez zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członków klubu nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania w formie pisemnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogółu członków klubu wymienionych w § 9 ust. 1, pkt. a i b niniejszego statutu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały, a obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało z wołane.
 7. W Walnych Zebraniach Klubu określonych w § 14 ust. 2,3 i 4 biorą udział wszyscy członkowie klubu wymienieni w § 9 ust. 1 niniejszego statutu, z zachowaniem następujących zasad:
  1. członkowie zwyczajni biorą udział z pełnymi prawami wyborczymi,
  2. członkowie wspierający biorą udział z prawem głosu doradczego, a w przypadku spełnienia warunków przewidzianych postanowieniami § 17, ust.2 i 3 niniejszego statutu biorą udział z prawami przewidzianymi członkom zwyczajnym,
  3. członkowie uczestnicy biorą udział tylko z prawem głosu doradczego.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu określonego w § 14 ust. 2 i 3 należy:
  1. uchwalenie planów działalności klubu,
  2. uchwalanie wysokości zobowiązań finansowych zaciąganych przez zarząd klubu,
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności klubu,
  4. w przypadku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:
   1. na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,
   2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu, o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu klubu,
  6. rozpatrzenie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
  7. odwoływanie i powoływanie całego składu zarządu klubu lub jego części w przypadku stwierdzenia ewidentnego naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 9. Walne Zebranie Klubu tak sprawozdawczo-wyborcze, jak i nadzwyczajne jest prawomocne, gdy:
  1. obecność uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych wynosi co najmniej ½ ich stanu w dniu zebrania, lub
  2. spełnione są warunki przewidziane postanowieniami § 17, ust. 2 niniejszego statutu,
  3. w przypadku nie spełnienia warunków w pkt a lub b przewiduje się możliwość zwołania Walnego Zebrania Klubu w drugim terminie, na którym o prawomocności decyduje obecność większa niż podwojony aktualny stan osobowy członków zarządu klubu, o czym mówi § 17, ust. 1, lit. b,
  4. drugim terminem określa się dzień Walnego Zebrania wyznaczonego w tym samym dniu, w ciągu 30 minut po pierwszym terminie.

§ 15.

 1. Zarząd Klubu składa się z [3]7-15 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Ilościowy skład członków zarządu ustala walne zebranie klubu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na wniosek ustępującego zarządu klubu lub na uprawniony wniosek zgłoszony z sali.
 3. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
  1. wybór prezydium zarządu klubu w składzie: prezes, jego zastępcy, sekretarz i skarbnik,
  2. reprezentowanie klubu na zewnątrz,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych, w tym szczególnie zaciąganie zobowiązań finansowych,
  4. kierowanie całokształtem działalności klubu,
  5. uchwalanie budżetu klubu,
  6. zarządzanie majątkiem i finansami klubu,
  7. dążenie do rozwoju bazy sportowej i infrastruktury stadionu klubu,
  8. sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków klubu oraz koordynacja całokształtu działalności klubu,
  9. powoływanie komisji lub innych organów doradczych, opiniodawczych i opiniotwórczych, a także nadzorowanie ich działalności,
  10. rozpatrywanie wszelkich skarg wniesionych zarówno przez członków klubu, zawodników, jak i osoby postronne,
  11. rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych w obrębie klubu nie będących w kompetencji Walnego Zebrania Klubu,
  12. bieżące prowadzenie i uaktualnianie rejestru członków klubu,
  13. wykonywanie innych czynności nie wchodzących w zakres kompetencji Walnego Zebrania Klubu czy Komisji Rewizyjnej.
 1. Posiedzenia Zarządu Klubu powinne odbywać się co najmniej raz na kwartał.
 1. Do reprezentowania klubu na zewnątrz i podejmowania zobowiązań finansowych wymagane jest łączne współdziałanie prezesa klubu z drugim członkiem zarządu, wiceprezesa zarządu z drugim członkiem zarządu z uwzględnieniem ustępu 6.
 1. Podjecie decyzji finansowej wymaga konsultacji na zebraniu zarządu i podjęcia uchwały większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyzje podejmuje Prezes klubu.

§ 16.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest ciałem suwerennym, podlegającym wyłącznie ocenie Walnego Zebrania Klubu,    a Zarząd Klubu obowiązany jest udostępniać jej wszelką dokumentację klubu, na każde jej żądanie.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu klubu.
 4. Całokształt działalności klubu, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach zarządu klubu, a na zarząd nakłada się obowiązek każdorazowego powiadamiania członków Komisji Rewizyjnej o czasie i miejscu posiedzenia.
 6. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. co najmniej raz w roku przeprowadzanie okresowych kontroli działalności klubu, w tym zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej,
  2. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości w działaniu zarządu klubu, określa sposoby i terminy ich usunięcia,
  3. w przypadku zaniechania przez zarząd klubu ich usunięcia, Komisja Rewizyjna obowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, o którym mowa w § 14 ust. 5, lit. b niniejszego statutu,
  4. składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

Rozdział V.

Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

§ 17.

1. Za prawomocne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, zwane w dalszej części tego rozdziału „Zebraniem Walnym”, uważa się zebranie:

 1. odbyte w obecności co najmniej ½ członków zwyczajnych klubu w pierwszym terminie, lub
 2.  [1]w drugim terminie, jeżeli ilość obecnych członków dwukrotnie przewyższa aktualny stan osobowy członków zarządu klubu, np. stan osobowy członków zarządu wynosi 11 osób, to za ważne zebranie uważa się liczbę obecnych nie mniejszą niż 23.
  1. Dopuszcza się możliwość przyznania członkom wspierającym pełnych praw przewidzianych członkom zwyczajnym dotyczących czynnego i biernego prawa wyborczego w Walnym Zebraniu pod warunkiem takiego ustnego wniosku oraz, że gdy wniosek taki zostanie przyjęty zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez obecnych członków [1] na danym zabraniu.
 1. Przepis, o którym mowa w § 17, ust. 2 ma zastosowanie również w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

§ 18.

 1. Nad całością wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej czuwa Komisja Skrutacyjna, wybrana przez aklamację lub w głosowaniu jawnym, z zachowaniem następujących zasad:
  1. kandydat na członka komisji skrutacyjnej musi być członkiem klubu, lecz w tym przypadku, nie ma prawa kandydować do zarządu klubu i do komisji rewizyjnej,
  2. kandydatów na członków komisji skrutacyjnej mają prawo typować tylko członkowie klubu posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Komisja Skrutacyjna działa tylko dla potrzeb i wymogów aktualnego Walnego Zebraniu i jej rola kończy się z chwilą przedstawienia Walnemu Zebraniu ostatecznego sprawozdania z wyników wyborów.
 3. Obowiązkiem Komisji Skrutacyjnej jest:
  1. sporządzenie w niezbędnej ilości jednolitych kartek do głosowania z naniesionym na każdej z nich alfabetycznym składem kandydatów, oddzielnie do zarządu klubu i oddzielnie do komisji rewizyjnej,
  2. zebranie oddanych głosów i ich sprawdzenie co do ich ważności,
  3. skrupulatne podliczenie wszystkich głosów,
  4. sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników wyborów i przedłużenie go Przewodniczącemu Walnego Zabrania,
  5. komisja skrutacyjna pełni też obowiązki komisji uchwał i wniosków.
 4. Wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej dokonuje bezpośrednio prawomocne Walne Zebranie w głosowaniu tajnym z zachowaniem następujących zasad:
  1. kandydatami do zarządu klubu, komisji rewizyjnej i komisji skrutacyjnej powinni być osoby pełnoletnie, obecni na Walnym Zebraniu i wyrażający chęć takiego kandydowania,
  2. kandydatem na członka zarządu może być tylko członek klubu posiadający czynne i bierne prawo wyborcze,
  3. kandydatem na członka komisji rewizyjnej może być osoba pełnoletnia, która nie jest członkiem klubu,
  4. kandydatów na członków zarządu klubu i komisji rewizyjnej mają prawo typować tylko członkowie klubu posiadających czynne i bierne prawo wyborcze,
  5. ilość zgłoszonych kandydatów do zarządu klubu i komisji rewizyjnej nie może być mniejsza niż przewidują to postanowienia niniejszego statutu - § 15 ust. 1 w przypadku zarządu klubu i § 16 ust. 1 w przypadku komisji rewizyjnej.
 5. [2]Prezesa Zarządu Klubu wybiera się w tajnych wyborach bezpośrednich ze zgłoszonych kandydatów będących członkami klubu, którzy wyrażają zgodę na takie kandydowanie. Prezesem zostaje ten kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.
 6. Członkami Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej zostają ci kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów w głosowaniu tajnym, a w przypadku jednakowej ilości głosów ponad przewidzianą ilość członków zarządu, Walne Zebranie w głosowaniu jawnym decyduje o:
  1. możliwości zwiększenia lub zmniejszenia składu osobowego zarządu lub komisji rewizyjnej, lub
  2. przeprowadzenia dodatkowych tajnych wyborów pomiędzy kandydatami z jednakową ilością otrzymanych głosów.
 7. W gestii nowo wybranego zarządu klubu jest wybór ze składu nowego zarządu klubu Prezydium Klubu.
 8. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ustala nowo wybrany skład tejże komisji.

Rozdział VI.

Wygaśnięcie, ustąpienie, zawieszenie i usunięcie z władz klubu.

§ 19.

 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Klubu następuje w wyniku jego długotrwałej choroby lub innych przyczyn uniemożliwiających czynny udziału w pracach zarządu.
 2. Każdy członek Zarządu Klubu ma prawo do dobrowolnego i niczym nieskrępowanego ustąpienia z zajmowanej funkcji bez podania motywów tego kroku, z zachowaniem następującego trybu:
  1. ustąpienie takie następuje po uprzednim pisemnym złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Klubu, który zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, powiadamiając pisemnie zainteresowanego nie później niż 1 miesiąc od daty podjęcia decyzji,
  2. w tym czasie ustępujący zobowiązany jest przekazać swoje obowiązki na ręce Prezesa Klubu, a także dokonać całościowego rozliczenia się z klubem,
  3. Prezes Klubu zobowiązany jest zlecić te obowiązki innemu członkowi Zarządu Klubu [1].
 3. W przypadku, gdy ustąpienie dotyczy Prezesa Klubu, to postępowanie jest identyczne jak wykazano w pkt. 2, z tą różnicą, że prerogatywy prezesa obejmuje ten członek Zarządu Klubu, który otrzymał najwięcej głosów oprócz  ustępującego prezesa lub jeden z członków zarządu.
 4.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Klubu, to jego prerogatywy automatycznie przyjmuje ten członek Zarządu Klubu, który otrzymał najwięcej głosów oprócz  dotychczasowego prezesa lub jeden z członków zarządu.
 5. W przypadku ustąpienia całego` zarządu klubu, obowiązkiem prezesa klubu jest zwołanie w terminie do jednego miesiąca Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, którego obowiązkiem jest przyjęcie dymisji i wybór nowego zarządu klubu.

§ 20.

 1. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Klubu przewiduje się w przypadkach jaskrawego naruszenia postanowień niniejszego statutu, przy zachowaniu następującego trybu postępowania:
  1. zawieszenie takie podejmuje zwykłą większością głosów Zarząd Klubu w głosowaniu tajnym,         w obecności przynajmniej 2/3 swego stanu na wniosek:
   1. Komisji Rewizyjnej,
   2. Organów ścigania,
  2. Zawieszenie, o którym mowa wyżej dotyczy również Prezesa Klubu, a na czas jego zawieszenia przyjmuje jego obowiązki kolejny z członków Zarządu Klubu, który otrzymał najwięcej głosów w wyborach, oprócz wymienionego prezesa [1].
 2. O zawieszeniu należy pisemnie powiadomić zainteresowanego w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji.
 3. Zawieszenie władz klubu może nastąpić w wyniku decyzji sportowych władz wyższych szczebli, o czym mowa w § 8, ust.2, lit. c.
 4. W przypadku zawieszenia przez Zarząd Klubu, zawieszonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zabrania Klubu przez Komisję Rewizyjną w terminie najpóźniej 1 miesiąca od daty otrzymania pisemnej decyzji.
 5. W przypadku zawieszenia w wyniku decyzji sportowych władz wyższych szczebli, zawieszonemu przysługuje prawo odwołania zgodnie z podstawą prawną zamieszczoną w decyzji tychże władz.

§ 21.

 1. Usunięcie z władz [1] klubu może nastąpić w przypadku:
  1. ewidentnego naruszania statutu klubu,
  2. narażenia klubu na udowodnione przez organa ścigania szkody,
  3. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Usunięcie z władz klubu następuje w wyniku stosownej uchwały Walnego Zebrania Klubu, od czego nie przewiduje się trybu odwoławczego.

§ 22.

 1. Uzupełnienie składu osobowego do Zarządu Klubu w przypadku wygaśnięcia mandatu, ustąpienia, zawieszenia i usunięcia leży w gestii samego Zarządu  Klubu.
 2. Uzupełnienie takie obejmuje kolejną osobę z największą ilością punktów podczas ostatnich wyborów, ujętą w sprawozdaniu końcowym Komisji Skrutacyjnej, [1]a jeżeli żadna z tych osób nie wyraża zgody na pracę w zarządzie, to dopuszcza się aby zarząd uzupełnienia dokonał z pozostałych członków klubu.

 

Rozdział VII.

Wyróżnienia i kary.

§ 23.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 24.

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz klubu, Zarząd Klubu zobowiązany jest do stosowania kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu i zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Regulamin przewiduje następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy,
  4. wykluczenia w prawach członka klubu.
 3. Od Uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu      w terminie do 30 dni od daty wręczenia decyzji o ukaraniu.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.

 

Rozdział VIII.

Majątek i fundusze klubu.

§ 25.

 1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz posiadane fundusze.
 2. Fundusze klubu składają się:
  1. ze składek członkowskich,
  2. ze sprzedaży kart wstępu na imprezy organizowane przez klub,
  3. z darowizn i zapisów,
  4. z dotacji państwowych z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
  5. z dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  6. z dotacji na zadania zlecone przez instytucje, organizacje i zrzeszenia,
  7. z dochodów pochodzących z majątku klubu,
  8. z dochodów wynikłych z ewentualnej działalności gospodarczej,
  9. z innych wpływów.

§ 26.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród: Prezesa, Sekretarza Klubu, dwóch upoważnionych członków zarządu.

Rozdział IX.

Zmiana statutu, jego nowelizacja i rozwiązanie się klubu.

§ 27.

Zmiana statutu oraz wszelka jego nowelizacja wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionej do głosowania, o czym mowa  w § 14, ust. 8 niniejszego statutu.

§ 28.

 1. Rozwiązanie klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o czym mowa w § 14, ust. 8 niniejszego statutu.
 2. Uchwała o rozwiązaniu klubu określić musi tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Rozdział X.

Postanowienia końcowe.

§ 29.

 1. Wszelkie sprawy sporne przekraczające kompetencje władz klubu rozstrzyga na drodze cywilno-prawnej Sąd Rejonowy w Przemyślu.
 2. Statut posiada moc obowiązującą od momentu jego uchwalenia przez Walne Zebranie Klubu.

 

Załączniki do Statutu LKS Żurawianka:

 1. Deklaracja na Członka Zwyczajnego klubu:

Załącznik nr 1 do Statutu LKS Żurawianka

D E K L A R A C J A

Ja ……………………………………… urodzony/a dnia ………………… w ………………….,

               (imię i nazwisko)                                                   (data dzienna)           (miejscowość)

zamieszkały przy ul. ……………………………. nr ……  w ……………………………………,

proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Zwyczajnych LKS „Żurawianka” w Żurawicy. 

Jednocześnie zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania postanowień Statutu Klubu.

…………………………………        …………………………………………………………

              (data i podpis)                                      (decyzja Zarządu Klubu, data i podpis)

 1. Deklaracja na Członka Wspierającego:

Załącznik nr 2 do Statutu LKS Żurawianka

D E K L A R A C J A

Ja ……………………………………… urodzony/a dnia ………………… w ………………….,

                 (imię i nazwisko)                                                 (data dzienna)           (miejscowość)

zamieszkały przy ul. ……………………………. nr ……  w ……………………………………,

proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Wspierających LKS „Żurawianka” w Żurawicy. 

Jednocześnie zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania postanowień Statutu Klubu.

……………………………………              ………………………………………………………

              (data i podpis)                                         (decyzja Zarządu Klubu, data i podpis)

 1.  Deklaracja na Członka Uczestnika:

Załącznik nr 3 do Statutu LKS Żurawianka

D E K L A R A C J A

Ja ……………………………………… urodzony/a dnia ………………… w ………………….,

                 (imię i nazwisko)                                                 (data dzienna)           (miejscowość)

zamieszkały przy ul. ……………………………..…. nr ……  w ……………………………………,

proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków  Uczestników LKS „Żurawianka” w Żurawicy. 

Jednocześnie zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania postanowień Statutu Klubu.

……………………………………………               ………………………………………………

(data i czytelny  podpis opiekuna prawnego)                      (data i podpis deklarującego)

                           …………………………………………………………………

                                             (decyzja Zarządu Klubu, data i podpis)

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Żurawianka ŻurawicaFenix Leszno
Żurawianka Żurawica 2:2 Fenix Leszno
2019-06-22, 17:00:00
     

Buttony

Kalendarium

24

06-2019

pon.

23 urodziny K. Bajwoluka

25

06-2019

wtorek

26

06-2019

środa

27

06-2019

czwartek

28

06-2019

piątek

29

06-2019

sobota

30

06-2019

niedziela

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
Żurawianka Żurawica 2:2 Fenix Leszno
Wiar Krówniki 3:0 Korona Olszany
Wiar Huwniki 4:2 Pogórze Dubiecko
Fort Jaksmanice Bizon Medyka
GKS Orły 4:2 LKS Batycze
Korona Trójczyce 0:2 Artmax Pikulice
Gwiazda Maćkowice 3:4 LKS Nakło
Tęcza Kosienice 2:1 Orzeł Torki

Tabela ligowa