Żurawianka - strona nieoficjalna

  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Fort Jaksmanice - Korona Olszany 6:0
  • Gwiazda Maćkowice - Fenix Leszno 3:0
  • Wiar Huwniki - GKS Orły 0:1
  • Korona Trójczyce - Pogórze Dubiecko 0:9
  • LKS Batycze - LKS Nakło 6:0
  • Wiar Krówniki - Orzeł Torki 0:1
  • Tęcza Kosienice - Artmax Pikulice
  • Żurawianka Żurawica - Bizon Medyka 2:0
  •        
Strona klubowa

Zegar

Logowanie

Menu główne

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. OrlyFan 7
2. kibic_zuralki 7
3. TsVOrlY 6
4. Typer1928 6
5. Kazimierz4 6
6. gal_72 6
7. Swiss1 5
8. SamWieszKto1928 4
9. maniu1998 3
10. Chris1234 1

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 535, wczoraj: 903
ogółem: 1 739 383

statystyki szczegółowe

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 2
Korona Olszany - Żurawianka Żurawica
Pogórze Dubiecko - Tęcza Kosienice
Artmax Pikulice - Wiar Krówniki
Orzeł Torki - Fort Jaksmanice
Bizon Medyka - Gwiazda Maćkowice
Fenix Leszno - LKS Batycze
GKS Orły - LKS Nakło
Wiar Huwniki - Korona Trójczyce

Kontakty

Regulamin rozgrywek seniorów

REGULAMIN ROZGRYWEK
IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Sezon 2018/2019
Rzeszów, lipiec 2018

ROZDZIAŁ I
CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK
§ 1

1. Celem prowadzonych zawodów jest wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych klasach oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.
2. W rozgrywkach mogą brać udział:
a) zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 roku kluby sportowe posiadające osobowość prawną, będące członkami PZPN oraz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Kluby sportowe mogą posiadać formę stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.
b) inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie piłka nożna, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2

1. Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach systemem dwurundowym jesień- wiosna.
2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
a) Przepisy gry w piłkę nożną
b) Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami)
c) Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2015 w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami)
d) Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 23.02.2016r.
e) Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku;
f) Uchwałę nr II/37 z dnia 22 lutego 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2016/2017” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Podkarpacki ZPN Uchwałą nr 97/V/2016r. z dnia 25.04.2016r,
g) Uchwałę nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
h) Uchwałę nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.
3. Organizacją, nadzorem oraz kontrolą rozgrywek w IV lidze i o Puchar Polski na szczeblu
Związku, w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i postanowień niniejszego Regulaminu zajmuje się Wydział Gier Podkarpackiego ZPN.
4. Rozgrywki w niższych klasach rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na szczeblu Okręgów i Podokręgów prowadzą Wydziały Gier OZPN Krosno i Jarosław oraz Komisje Gier Podokręgów Dębica, Rzeszów i Stalowa Wola.
5. Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, Wydziały Gier Okręgowych Związków Piłki Nożnej w Jarosławiu i Krośnie lub Komisje Gier Podokręgów Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola musi posiadać dostęp do panelu klubowego Extranet. Ponadto każdy klub ma obowiązek posiadać adres e-mailowy, który należy podać w zgłoszeniu do rozgrywek na dany sezon.
6. Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę zespołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Dopuszcza się nadesłanie zgłoszenia w terminie od 1 do 15 lipca pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 100 zł. W przypadku nadesłania zgłoszenia po 15 lipca klub nie zostanie dopuszczony do rozgrywek. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów.
7. Kluby, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej, muszą w ciągu 5 dni od zakończenia rozgrywek wystąpić do właściwej Komisji ds. Licencji Klubowych o wydanie licencji na grę w danej klasie rozgrywkowej.
 
ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ROZGRYWEK
§ 3

1. Rozgrywki prowadzone są w następujących klasach:
- IV Liga Podkarpacka 18 drużyn,
- Klasy „Okręgowe" 5 grup (Jarosław, Krosno, Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola),
- Klasa A,
- Klasa B,
- Puchar Polski,
- Rozgrywki młodzieżowe (szczegółowe zasady określa Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019).
2. Zarządy OZPN - ów i Podokręgów PN na swoim terenie działania określą ilość grup i liczbę drużyn w poszczególnych klasach.
3. Zarządy OZPN-ów i Podokręgów PN określą zasady awansów i spadków w prowadzonych przez siebie klasach rozgrywkowych przed rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego.

ROZDZIAŁ IV
BOISKA
§ 4

1. Spotkania mistrzowskie i pucharowe winny być rozegrane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.
2. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozegrane wyłącznie na boisku zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej, wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.
3. Protokół weryfikacji boiska sporządzają komisje powoływane odpowiednio przez: Podkarpacki ZPN, OZPN w Krośnie i Jarosławiu oraz w Podokręgach PN Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola.
4. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na:
a) 1 sezon rozgrywkowy - dla klubów IV ligi;
b) 2 sezony rozgrywkowe - dla klubów niższych klas rozgrywkowych.
przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji udzielonej klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub niezrealizowania przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
5. Protokół weryfikacji boiska winien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym pomieszczeniu klubowym dostępnym w czasie zawodów do wglądu sędziom, obserwatorowi, delegatowi oraz innym upoważnionym osobom z ramienia PZPN, Podkarpackiego ZPN, OZPN lub Podokręgu. Drugi egzemplarz protokołu przechowywany jest w aktach organu prowadzącego rozgrywki w danej klasie.
6. Zawody o mistrzostwo IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych muszą być rozgrywane tylko na boiskach zweryfikowanych na okres licencji przyznanej klubowi, położonych w miejscu i siedzibie klubu określonego w statucie. W uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu organy prowadzące rozgrywki w danej klasie mogą wyrazić zgodę na rozegranie spotkań na boiskach znajdujących się poza miejscem siedziby klubu, jeżeli są zweryfikowane do rozegrania zawodów w danej klasie rozgrywkowej lub wyższej.
7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
8. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry - obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednak ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w następnym na tym boisku wyznaczone są zawody szczebla wyższego lub zawody międzynarodowe.
10. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg) i uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, Wydziały OZPN Jarosław, Krosno lub Komisje Gier Podokręgu Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola, jako organy prowadzące rozgrywki mogą wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego na boisku, posiadającym ważną weryfikację dla danej bądź niższej klasy rozgrywkowej.
11. Zawodów przełożonych ze względu na niezdatne boisko do gry wskutek warunków atmosferycznych nie można po raz drugi przełożyć z takiej samej przyczyny na inny termin. Klub gospodarza w drugim terminie musi zapewnić inne boisko zdatne do gry, pod rygorem weryfikacji meczu walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.
12. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska do gry i z winy, którego zawody nie odbyły się lub opóźniły się ponosi konsekwencje finansowe:
a) IV ligi - do 500,- zł
b) pozostałe klasy - do 300,- zł
13. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi PZPN tzn. posiadać oświetlenie o mocy minimum 500 LUX.
 
ROZDZIAŁ V
LICENCJE KLUBOWE
§ 5

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać ważną licencję uprawniającą go gry wydaną przez właściwą Komisję ds. Licencji Klubowych ZPN, a w przypadku jej nie otrzymania nie będą uczestniczyć w rozgrywkach.
2. Licencja zostaje nadana klubom na okres:
a) jednego sezonu rozgrywkowego w przypadku klubów IV ligi;
b) dwóch sezonów rozgrywkowych w przypadku klubów pozostałych klas rozgrywkowych.
3. Licencje są wydawane przez Komisję dla klubu ze wskazaniem boiska, na którym będą rozgrywane mecze.
4. Jeżeli klub, który jest gospodarzem zawodów z przyczyn obiektywnych (remont boiska, modernizacja stadionu, kara dyscyplinarna) ma rozegrać mecze na innym stadionie musi ten fakt zgłosić (pisemnie, co najmniej 6 dni przed zawodami) organowi prowadzącemu rozgrywki, który podejmuje stosowne decyzje o wyrażeniu zgody na rozegranie meczu. Jeżeli mimo braku pisemnej zgody zawody zostaną rozegrane na takim boisku, niezależnie od wyniku gospodarz zostanie ukarany walkowerem.
5. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną liczbę zespołów młodzieżowych. Jeżeli w trakcie sezonu piłkarskiego wskutek wycofania drużyny młodzieżowej z rozgrywek, jej zawieszenia bądź z innych przyczyn klub nie posiada wymaganej ilości zespołów młodzieżowych - właściwy organ ZPN może podjąć decyzję o zawieszeniu licencji klubowej.
6. Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem PZPN, Podkarpackiego ZPN, OZPN-u, Podokręgu oraz pracowników swojego klubu.

ROZDZIAŁ VI
UCZESTNICY ZAWODÓW
§ 6

1. W rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier, Komisję Gier w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała nr VIII/124 z dnia 14.07 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).
2. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika na podstawie wymaganych dokumentów nieujętego w systemie ewidencji zawodników Extranet przez organ prowadzący rozgrywki.
3. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego.
4. Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważania statusu amatora.
5. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w pkt. 5.
6. Kluby wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, OZPN- y lub Podokręgi mają obowiązek posiadania deklaracji gry amatora zawodników (deklaracja gry amatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Warunkiem uprawniania zawodnika do rozgrywek jest załączenie przez klub skanu deklaracji gry amatora (zawierającej jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Podkarpacki ZPN, OZPN i Podokręg – obowiązek RODO) zawodnika na dany sezon rozgrywkowy w systemie Extranet (pod danym zawodnikiem).
7. Kluby wprowadzają nowych zawodników do systemu Extranet i są zobowiązani do przechowywania przez okres 5 lat wniosku podpisanego przez zawodnika oraz opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich).
8. Kluby zgłaszające zawodników do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej generują w systemie Extranet listy zawodników do 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
9. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował, a opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry pobierana będzie w wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy zawodnik.
10. Wstawienie do składu zawodnika nieuprawnionego do danej klasy rozgrywkowej będzie skutkowało weryfikacją zawodów jako walkower na korzyść przeciwnika oraz karą finansową określoną w §10 pkt.17.
§ 7
1. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie.
2. Zawodnik może być potwierdzony do maksymalnie trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca
do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach i traci uprawnienia do gry w trzecim klubie.
3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 31 sierpnia;
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący.
4. Zmiana przynależności klubowej zawodnika do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 30 września;
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.
5. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry w klubie pozyskującym po terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, tylko w przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia i uprawnienia zawodnika w terminach określonych w ust. 3 i 4.
§ 8
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 i 3.
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, przy czym, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku: w rozgrywkach V ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN – 1 zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Bezwarunkowo uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce, po przedstawieniu przez klub dokumentów, zaświadczających legalizację pobytu zawodnika - cudzoziemca w Polsce oraz otrzymane przez zawodnika pozwolenie na pracę.
3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru UE na okres 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz przedstawić zezwolenie na pracę. Warunkowe uprawnienie takiego zawodnika następuje bez prawa uczestniczenia w meczach klubu, do którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania pozwolenia na pracę.
4. W przypadku niedostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem, organowi prowadzącemu rozgrywki, dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce, oraz nie przedstawienie zezwolenia na pracę, Wydział, Komisja Gier cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji.
5. Zawodnik - cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej może być bezwarunkowo uprawniony do gry jedynie na okres, na jaki ma prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymał pozwolenie na pracę, Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie
organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę.
6. Klub może potwierdzić i uprawnić tylko jednego Zawodnika - cudzoziemica spoza Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce. Każdy kolejny zawodnik- cudzoziemiec może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika.
7. W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej dziesięciu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
8. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika - cudzoziemca, który dotychczas nie był potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego federacji w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on zarejestrowany.
§ 9
1. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi. Na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:
a) dwóch - w IV lidze,
b) dwóch - w klasie „Okręgowej",
c) jeden - w klasie „A".
2. Zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz zawodnik młodszy. (w sezonie 2018/2019 urodzony w 1998 roku i młodszy). Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo Polskie, bądź zawodnik szkolony w klubach zrzeszonych w PZPN. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który bez względu na swoją narodowość lub wiek - był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia i 21 rokiem życia.
3. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M".
4. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym (np. w przypadku wykluczenia czerwona kartka, klub nie ma obowiązku wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego).
Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w pełnym 11 osobowym składzie bez wymaganej ilości zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje określone w niniejszym regulaminie.
5. Kluby biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać drużyny młodzieżowe w liczbie:
a) IV liga - 3 drużyny młodzieżowe;
b) klasa „Okręgowa" - 1 drużyna młodzieżowa; od sezonu 2019/2020 – 2 drużyny młodzieżowe
c) klasa „A" - 1 drużyna młodzieżowa.
§ 10
1. W „załączniku do sprawozdania sędziowskiego”(składy drużyn), zwanym dalej „załącznikiem” wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w załączniku. Po tym jak załącznik został wypełniony i podpisany przez kapitana oraz kierownika drużyny, i zwrócony do sędziego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące zasady:
a) jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal można wymienić regulaminową liczbę zawodników;
b) jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny to nie może być zastąpiony co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona;
c) jeżeli bramkarz wpisany do załącznika nie może wziąć udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny to następny bramkarz nie wpisany do sprawozdania może go zastąpić.
2. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do załącznika może przebywać 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane na załączniku. Wyróżnia się następujące nazwy osób funkcyjnych (trener, asystent trenera, trener bramkarzy, kierownik drużyny, fizjoterapeuta, lekarz, masażysta, działacz klubowy) Na ławce rezerwowej jako osoby funkcyjne nie mogą przebywać zawodnicy, trenerzy, działacze i inne osoby, które odbywają karę dyskwalifikacji meczowej lub czasowej.
W przypadku przebywania takich osób na ławce rezerwowej klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości do 500 złotych.
3. Drużynie gospodarza zawodów (dotyczy klubów IV ligi) należy umożliwić grę przed własną publicznością w barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić wysyłając informację e-mailem lub przez system Extranet. Jeżeli, pomimo wcześniejszego powiadomienia przez gospodarzy zawodów, w jakich strojach będą rozgrywać mecze na swoim boisku, goście nie będą posiadali alternatywnego kompletu strojów meczowych, wówczas organ prowadzący rozgrywki wymierzy na klub karę finansową do kwoty 200 złotych.
4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych kolorów wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest obowiązana założyć kostiumy o odmiennym kolorze, a bramkarze muszą mieć koszulki różniące się kolorem od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć koszulkę odmiennego koloru.
5. Zezwala się na jednoczesną rozgrzewkę maksymalnie 5 zawodników rezerwowych z każdej drużyny. Sędzia ustala gdzie powinni się rozgrzewać. Wyjątkowo, jeżeli miejsce na to pozwala sędzia może zezwolić siedmiu zawodnikom z każdej drużyny aby się rozgrzewali jednocześnie w wyznaczonym miejscu.
6. Zawodnicy rozgrzewający się muszą być ubrani w znaczniki odmiennego koloru od koszulek obu drużyn.
7. W rozgrywkach obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie.
8. Sędziowie zawodów obowiązani są zapewnić druki sprawozdań z zawodów oraz 3 egzemplarze załączników do sprawozdań. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrócony opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłóceń porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych) jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść do załącznika lub arkusza dodatkowego sprawozdania swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika, w wyniku przeprowadzonej konfrontacji a także uwagi dotyczące zdarzeń, które wystąpią przed, w takcie lub po meczu. Kierownicy drużyn muszą zostać zapoznani z wszelkimi zapisami dokonywanymi przez sędziego w załączniku lub w arkuszu dodatkowym. W przypadku nie podpisania załącznika przez kierownika drużyny klub zostanie ukarany karą finansową do 300 złotych.
9. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych kierownicy drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu wypełnionych składów na załączniku z wyszczególnieniem nazwiska i imienia daty urodzenia wszystkich zawodników oraz nazwiska i imiona osób uprawnionych wraz z ich funkcjami ( w przypadku trenera dodatkowo numer licencji trenerskiej). Załącznik winien być wypełniony drukowanymi literami. Załącznik podpisują kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawidłowość danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnych sędziów i kierowników drużyn. Nie przestrzeganie powyższych zasad będzie karane karą upomnienia, naganą lub karą regulaminową do 300 złotych.
Zabrania się używania korektora przez sędziów oraz kierownika drużyny. Błędne wpisana adnotacja winna być przekreślona, wpisana obok prawidłowa i potwierdzona podpisem osoby dokonującej poprawki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie karane karą regulaminową 100 złotych.
10. Kluby IV ligi seniorów mają obowiązek wypełnić sprawozdanie w systemie Extranet, natomiast pozostałe klasy rozgrywkowe winne w miarę możliwości technicznych wypełniać sprawozdania w Extranecie.
11. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11 (jednak nie mniejszą niż 7), to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole zawodów.
12. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna).
13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłoszenia żądania przebywają na płycie. W przypadku zgłoszenia żądania w przerwie między pierwszą a drugą połowa meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani są do protokołu i przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia
tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
14. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu zespołów) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka i szkolna). Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
Zawodnicy, którzy przebywali na boisku do zakończenia I połowy meczu zobowiązani są do nie opuszczania obiektu piłkarskiego przed rozpoczęciem II połowy.
15. W przypadku, gdy sędzia zawodów na podstawie przedłożonych dokumentów jednoznacznie określi, że wpisany w załączniku do sprawozdania sędziowskiego zawodnik nie jest tym, który występował w zawodach lub zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości po uprzednim poinformowaniu przez sędziego kapitana drużyny, taki zawodnik zostaje uznany, że grał pod fałszywym nazwiskiem i drużyna karana jest weryfikacją meczu walkowerem i karą pieniężną w wysokości:
a) IV liga - 1.000,- złotych
b) Klasa „Okręgowa" - 800,- złotych
c) Klasa A - 500,- złotych
d) Klasa B - 300,- złotych
Kierownik drużyny za wpisanie do sprawozdania sędziowskiego zawodnika pod fałszywym nazwiskiem zostanie ukarany karą dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 1 roku, a trener pozbawieniem licencji na okres od 1 miesiąca do 1 roku.
16. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.
17. Zawodnik nieuprawniony do gry to taki zawodnik, który:
a) nie został zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej;
b) wystąpił w zawodach gdy powinien odbywać karę dyskwalifikacji;
c) przekroczył czas gry w danym terminie lub naruszył zasady określone w § 11.
d) wystąpił w zawodach w których przekroczył limit wieku w danej kategorii wiekowej;
e) wystąpił w zawodach, w których nie został wpisany do załącznika do sprawozdania sędziowskiego;
f) nie posiadający aktualnych badań lekarskich;
g) jako cudzoziemiec spoza UE występuje w zawodach równocześnie z innym zawodnikiem o takim samym statusie.
h) nie stawi się na kontrolę tożsamości
i) nie posiada dokumentu tożsamości
18. Za grę nieuprawnionego zawodnika, klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości:
a) IV liga - do 1.000,- złotych
b) Klasa „Okręgowa" - do 800,- złotych
c) Klasa A - do 500,- złotych
d) Klasa B - do 300,- złotych
§ 11
1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swego klubu do których został uprawniony.
2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych, może wstawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:
a) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo drużyna klasy wyższej, pozostali nie biorący udziału w grze zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;
b) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo, zawodnicy tej drużyny, którzy brali udział w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak 3 zawodników;
c) w przypadku rozgrywek Pucharu Polski ma zastosowanie regulamin dotyczący rozgrywek Pucharu Polski;
d) zawodnik traci prawo gry w drużynie klasy niższej po rozegraniu w drużynie klasy wyższej 2/3 ogólnej liczby spotkań w danym sezonie rozgrywkowym;
e) punkt d nie dotyczy zawodnika w kategorii junior - w s. 2018/2019 - zawodnik r. 2000 i młodszy;
f) do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku;
g) jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza)
h) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w pełnym wymiarze czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu w pełnym wymiarze czasu gry dopiero po 1 dniu przerwy (przepis nie dotyczy bramkarzy).
3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika po ukończeniu 15 roku życia w razie uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii lekarza medycyny sportowej.
§ 12
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia drużyn określa Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
3. W przypadku braku trenera na zawodach, nie przebywanie na ławce rezerwowej, jak również prowadzenia zespołu przez trenera nie posiadającego przy sobie ważnej licencji będą stosowane przez Wydział i Komisję Dyscypliny niżej określone kary dyscyplinarne:
1) w przypadku klubu IV ligi:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna do 4000 złotych
b) drugi mecz - kara pieniężna do 6000 złotych
c) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) dla zespołu przeciwnego;
2) w przypadku klubu klasy „Okręgowej":
a) pierwszy mecz - kara pieniężna do 2000 złotych
b) drugi mecz - kara pieniężna do 3500 złotych
d) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) dla zespołu przeciwnego;
3) w przypadku klubu klasy „A i B”:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna do 1000 złotych
b) drugi mecz - kara pieniężna do 1500 złotych
e) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) dla zespołu przeciwnego;
4) w uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może odstąpić od nakładania kary.

ROZDZIAŁ VII
SĘDZIOWIE
§ 13

1. Do prowadzenia zawodów, sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN dla IV ligi oraz I i II ligi juniorów, dla niższych Kolegium Sędziów OZPN lub Podokręgu spośród sędziów posiadających licencje sędziowską do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej.
2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów. Jeżeli na zawodach obecni są inni sędziowie związkowi, to kapitan obowiązany jest poinformować o tym sędziego głównego, który dobiera sobie spośród nich sędziego asystenta.
3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą nieobecni - zawody te musza być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia
zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydatów na sędziego głównego i sędziów asystentów do prowadzenia zawodów.
4. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego głównego oraz dwóch kandydatów na sędziów asystentów. W przypadku gdy któryś z kandydatów jest sędzią związkowym jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów/asystowania. W przypadku obecności większej liczby sędziów związkowych, zawody poprowadzi sędzia posiadający uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej. Jeżeli więcej niż jeden sędzia posiadają uprawnienia do tej samej klasy rozgrywkowej, między nimi przeprowadzone będzie losowanie. W przypadku braku porozumienia kapitanów drużyn co do wyboru sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
5. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.
6. Każde zawody mistrzowskie - niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je jako towarzyskie jest nieważna.
7. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry).
8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeżeli weryfikacja jest nieważna i nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędzia może prowadzić mecz warunkowo, opisując szczegółowo zaistniałą sytuację w sprawozdaniu;
b) załączniki wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych, w przypadku klubów występujących w IV lidze seniorów sprawozdanie należy wypełnić w systemie Extranet, natomiast pozostałe klasy rozgrywkowe winne w miarę możliwości technicznych wypełniać sprawozdania w Extranecie;
c) dokumenty tożsamości z aktualną fotografią, wszystkich zawodników wpisanych do protokołów zawodów we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych. W przypadku braku zawodnika w momencie rozpoczęcia zawodów, dokument tożsamości zawodnik dostarcza sędziemu w przerwie zawodów. Brak dokumentu tożsamości powoduje, że sędzia nie może takiego zawodnika dopuścić do gry.
d) karty zdrowia oraz inne dokumenty określone przez organ prowadzący rozgrywki;
e) oryginał lub kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania klubu na zewnątrz) dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach. W przypadku braku opieki medycznej zgodnie z §18 ust.8, sędzia nie dopuszcza do rozegrania zawodów.
f) licencje trenerskie: trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się przed meczem w szatni sędziowskiej celem okazania uprawnień (oryginał licencji trenera). W przypadku niedopełnienia tego wymogu przez klub sędzia zobowiązany jest prowadzić zawody a fakt ten opisać w sprawozdaniu z zawodów.
9. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent (z wyjątkiem większości klubów grających w OZPN Krosno, gdzie ekwiwalent wypłaca OZPN) na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub zobowiązany jest przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT, określający wysokość jego dochodów oraz potraconego podatku.
10. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom, i delegatom i obserwatorom przysługuje zwrot diet w wysokości 50% ekwiwalentu oraz zwrot pełnych kosztów przejazdu. W przypadku rozgrywania niedokończonych z różnych względów zawodów sędziom (jeżeli jest to ta sama trójka, przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdu).
11. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia zawodów i dokonać zapisu ostatecznego. Oryginały sprawozdań sędzia ma obowiązek przechowywać przez okres co najmniej 3 lat.
12. Sędziowie zawodów zobowiązani są w przeciągu 15 minut od zakończenia spotkania do wprowadzenia wyniku spotkania w systemie Extranet, a w przypadku odwołania meczu przez sędziów zawodów zobowiązani są do telefonicznego powiadomienia Prezesa Okręgu/Podokręgu lub organu prowadzącego rozgrywki.
13. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada na klub karę finansową.
14. W przypadku nie stosowania się sędziego zawodów do zapisów §11 i 12 będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej.

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY ROZGRYWEK
§ 14

1. Rozgrywki na terenie działania Podkarpackiego ZPN prowadzą Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, Wydziały Gier OZPN oraz Komisje Gier w Podokręgach.
2. Rozgrywki prowadzone są wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin i stosowne przepisy PZPN.
3. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna drużyna tego samego klubu.
4. Każda drużyna rozegra w swojej grupie dwa spotkania z pozostałymi drużynami - u siebie jako gospodarz i u przeciwnika jako gość.
5. W zawodach seniorów czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą trwającą nie dłużej niż 15 minut.
6. Gry mistrzowskie punktuje się następująco
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty
b) za mecz nierozstrzygnięty - 1 punkt
c) za przegrany mecz - 0 punktów
7. Drużyny seniorskie biorące udział w ramach rozgrywek prowadzonych na szczeblu Podkarpackiego ZPN, OZPN oraz Podokręgów są uprawnione do wymiany 6 zawodników. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta nr 1 wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutą w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.
8. Zawodnicy uczestniczący w zawodach seniorów mogą grać w dowolnym obuwiu piłkarskim.
§ 15
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez organy prowadzące rozgrywki i podanych do wiadomości zainteresowanym w oficjalnym terminarzu rozgrywek w systemie Extranet. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Podkarpackiego ZPN w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach.
2. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
3. Na podstawie terminarza - kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie wprowadzić je do systemu Extranet oraz przesłać na piśmie (listem poleconym, faksem lub e-mailem) w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej organowi prowadzącemu rozgrywki danej klasy. W przypadku niedotrzymania wskazanego wyżej terminu, daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów wyznaczy organ prowadzący rozgrywki i poinformuje zainteresowane kluby.
4. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00 (w przypadku klubów klasy A i B, najwcześniejszą godziną rozegrania zawodów w sobotę to godzina 14:00), natomiast najpóźniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 19:00 (w przypadku boiska ze sztucznym oświetleniem, godzina 20:00). Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 14.00. Godziny spotkań mogą być ustalane co 15 minut (np. 11:00, 11;15, 11:30, 11:45, 12:00 itd.)
5. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozgrywania ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania meczów dwóch ostatnich kolejek. Organ prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.
6. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki
ma prawo wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.
7. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wysłania pisma, e-maila lub zmiana w systemie Extranet) zmienić datę i godzinę rozgrywania zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego powiadomienia listem poleconym priorytetowym, e-mailem lub za pomocą systemu Extranet). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.
8. Sobota i niedziela oraz środa ustalone w terminarzach - traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. W rozgrywkach IV ligi Podkarpackiej, klasach okręgowych i klasach „A”
obligatoryjnym terminem rozgrywania spotkań jest sobota i niedziela lub środa, natomiast w pozostałych klasach rozgrywkowych obligatoryjnym terminem rozgrywania spotkań jest niedziela lub środa, chyba że organ prowadzący rozgrywki w danej klasie postanowi inaczej. W wyjątkowych przypadkach - tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn mecze mogą zostać rozegrane 1 dzień przed lub 1 dzień po terminie.
9. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin niezależnie od tego czy zawody będą rozgrywane zgodnie z terminarzem czy też zostaną przełożone w toku rozgrywek.
10. Kluby grające z drużynami rezerw nie mogą po terminie określonym w pkt. 3 zmieniać daty lub godziny meczu, chyba, że drużyna przeciwna wyrazi na piśmie zgodę na zmianę daty lub godziny.
11. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów wniesiona do organu prowadzącego rozgrywki, z zastrzeżeniem ust. 7. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika na piśmie(w przypadku terminu poniżej 14 dni). Wystąpienia o zmianę terminu bez spełnienia wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący obowiązany jest oprócz spełnienia ww. warunków do wniesienia opłaty w wysokości 200 złotych na konto Podkarpackiego ZPN lub OZPN. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia. Zmiana daty spotkania nie może być dokonywana na 3 dni i mniej przed ustalonym terminem zawodów, chyba że wystąpią nieprzewidziane sytuacje i organ prowadzący zezwoli na zmianę terminu.
12. Mecze, w których został zmieniony termin zawodów, muszą się odbyć najpóźniej do 10 dni po pierwotnie ustalonym terminie, chyba, że organ prowadzący rozgrywki postanowi inaczej. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po wyznaczonych już terminach obligatoryjnych na końcu sezonu rozgrywkowego.
13. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.
14. Powołanie do reprezentacji Podkarpackiego ZPN, a także na zgrupowania szkoleniowe więcej niż trzech zawodników z jednego klubu, może stanowić podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin na wniosek zainteresowanego klubu.
15. Zawodnik powołany na zgrupowanie do kadry Podkarpackiego ZPN musi zgłosić się w wyznaczonym terminie na zgrupowanie. Jeżeli kontuzja lub inne przeszkody uzasadniają niemożność uczestniczenia w zgrupowaniu zadecydują o tym lekarz i kierownictwo zgrupowania. W przypadku gdy powołany zawodnik nie zgłosi się bez usprawiedliwienia na zgrupowanie, nie może on występować w dwóch meczach mistrzowskich po dacie powołania, pod rygorem weryfikacji tych spotkań walkowerem na korzyść przeciwnika.
16. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas to spotkanie należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.
17. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu upoważniony jest organ prowadzący rozgrywki.
18. W przypadku podjęcia przez właściwy organ związku o dokończeniu zawodów
przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych;
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami którzy:
- opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej lub w wyniku wymiany,
- nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
- odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub innych przyczyn,
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek powodującą obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn nie może odbyć tej kary w zawodach dokańczanych.
19. Za wstawienie do gry w dwóch ostatnich kolejkach zawodnika nieuprawnionego lub zdyskwalifikowanego, w wyniku czego drużynie przeciwnej zostanie przyznany walkower i 3 punkty, a zdobyte w ten sposób punkty zadecydują o awansie drużyny przeciwnej do klasy wyższej lub utrzymaniu się w tej klasie rozgrywkowej, winna drużyna będzie ukarana:
a) odjęciem od 5 do 10 punktów minusowych w nowym sezonie;
b) trener - zawieszeniem, pozbawieniem licencji oraz karą pieniężną od 500 do 1000 zł;
c) kierownik drużyny - dyskwalifikacją i kara pieniężną od 500 - 1000 zł;
d) zawodnik - kara dyskwalifikacji od 1 do 6 miesięcy.
Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem sprzeczna z zasadami „fair play", etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej, przypadku braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku, nie wyczerpujące znamion przewinień określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym, spowoduje przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora, delegata lub innego przedstawiciela Podkarpackiego ZPN, Okręgowego ZPN, Podokręgu piłki nożnej, wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz orzeczenie z urzędu, przez odpowiednie organy następujących kar regulaminowych:
a) pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów i bramek w meczu mistrzowskim;
b) nakazanie powtórzenia meczu na neutralnym boisku;
c) pozbawienie od 1-6 punktu w rozgrywkach ligowych lub orzeczenie punktów minusowych od 1-6 w kolejnym sezonie rozgrywkowym
§ 16
1. Drużyna, która przed rozgrywkami lub w trakcie rozgrywek rezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przez organ prowadzący, niezależnie od kary finansowej, wycofana z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. Dodatkowo drużyna ta będzie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
2. Drużyna która nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich w
jednym cyklu rozgrywek (sezonie) zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu występować będzie o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
3. Za wycofanie zespołu z rozgrywek klub zostanie ukarany przez Wydziały i Komisje Gier karami regulaminowymi:
a) IV Liga:
- w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek do 1000 zł
- w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek do 3000 zł
b) Klasa „Okręgowa", klasa A, B :
- w przypadku wycofania przed rozpoczęciem rozgrywek do 500 zł
- w przypadku wycofania w trakcie rozgrywek do 1500 zł
4. Zawody weryfikuje organ prowadzący rozgrywki.
5. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny;
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli.
6. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek i anulowania wyników, kartki otrzymane w rozegranych meczach wlicza się do ogólnego rejestru kar.
7. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach zgodnie z § 22 Uchwały Nr IX/40 z dnia 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 9 i 10 Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - Przepisy gry w piłkę nożną na sezon 2010/2011;
e) drużyny gospodarza w przypadku gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;
g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry, potwierdzony lub
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
i) drużyny, której trener był trzykrotnie nieobecny na zawodach lub prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Wydział, Komisje Dyscypliny zgodnie z Uchwałą Nr VN/190 Zarządu PZPN z dnia 6 maja 2009 roku;
j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa, trener, kibic przed lub w czasie
zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
k) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
l) drużyny, której kibice swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie
meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
ł) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści boiska w ciągu 2 minut;
m) drużyny, która nie dostarczy sędziemu załącznika z meczu, zawierającego skład zawodników;
n) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne wyniki badan antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
o) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany za zgrupowanie kadry
narodowej, kadry wojewódzkiej ale w nim nie uczestniczył bez zgody lekarza, również z uwzględnienie treści § 20 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
p) drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej zgodnie z § 9 ust. 1, liczba zawodników młodzieżowych.
W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem;
q) drużyny, w której zawodnicy nie posiadali ważnych badań lekarskich lub w przypadku, gdy w meczu wystąpił zawodnik bez aktualnych badań lekarskich;
r) drużyny gospodarza, która nie zapewniła opieki medycznej zgodnie z §18 ust.8.
s) drużyny, której osoby funkcyjne nie opuściły strefy technicznej pomimo nakazu sędziego głównego zawodów.
t) drużyny, która przed daną rundą rozgrywek nieureguluje opłat za żółte kartki
8. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower, utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcie tej decyzji.
9. W przypadku nie stawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie winna drużyna zostanie ukarana karą finansową w wysokości:
• w IV lidze w pierwszym przypadku: do 3000 zł w drugim: do 5000 zł;
• w Klasie Okręgowej w pierwszym przypadku: do 700 zł w drugim: do 1000 zł;
• w Klasie A w pierwszym przypadku: do 500 zł w drugim: do 800 zł;
• w Klasie B w pierwszym przypadku: do 300 zł w drugim: do 500 zł.
10. W przypadku zdekompletowania drużyny klub zostaje ukarany karą finansową w wysokości:
• w IV lidze w pierwszym przypadku: do 800 zł w drugim i w następnych przypadkach: 1500 zł;
• w Klasie Okręgowej w pierwszym przypadku: do 600 zł w drugim i w następnych przypadkach: 1000 zł;
• w Klasie A w pierwszym przypadku: do 400 zł w drugim i w następnych przypadkach: 600 zł;
• w Klasie B w pierwszym przypadku: do 200 zł w drugim i w następnych przypadkach: 400 zł.
 
ROZDZIAŁ IX
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
§ 17
 
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych" oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb porządkowych i/lub informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych musi być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
3. Klub rozgrywający zawody bez odpowiedniej ilości służb porządkowych i/lub informacyjnych będzie ukarany karą finansową w wysokości do 500 złotych.
4. Ponadto organizator zawodów zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia szatni dla obu zespołów i sędziów odpowiadających wymogom licencyjnym - szatnie muszą być zabezpieczone przed przebywaniem lub wchodzeniem do nich osób nie upoważnionych, a organizator zapewnia depozyt na rzeczy wartościowe dla obu drużyn oraz sędziów i odpowiada za ich właściwe przechowywanie. Jeśli drużyna gości nie zdecyduje się na skorzystanie z depozytu, wówczas za rzeczy pozostawione w szatni, odpowiada we własnym zakresie;
b) IV liga - posiadanie kierownika ds. bezpieczeństwa (odpowiednia licencja lub zaświadczenie);
- kierownik ds. bezpieczeństwa musi być obecny na terenie stadionu 90 minut przed rozpoczęciem meczu ,
- kierownik ds. bezpieczeństwa opuszcza teren imprezy po zakończeniu meczu i całkowitym opuszczeniu stadionu przez kibiców.
c) Klasa okręgowa oraz klasy A, B osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo;
- osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi być obecna na terenie stadionu 60 minut przed rozpoczęciem meczu,
- osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo opuszcza teren imprezy zakończeniu meczu i całkowitym opuszczeniu stadionu przez kibiców.
d) W przypadku braku obecności kierownika ds. bezpieczeństwa/ osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lub opuszczenia terenu imprezy przed opuszczeniem stadionu przez kibiców klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości do 1000 zł.
e) IV liga - zapewnienie pełnej i fachowej informacji (spiker zawodów posiadający licencję lub zaświadczenie). Klub prowadzący zawody ze spikerem bez odpowiednich uprawnień będzie ukarany karą finansową w wysokości do 500 zł;
f) Klasa Okręgowa oraz klasy A, B - w przypadku prowadzenia pełnej i fachowej informacji osoba taka musi posiadać odpowiednią licencję. Klub prowadzący zawody ze spikerem bez odpowiednich uprawnień będzie ukarany karą finansową w wysokości do 300 zł;
g) zapewnienia pełnej ochrony osobistej sędziów, zawodników, delegatów i obserwatorów do czasu ich odjazdu ze stadionu;
h) zabezpieczenia mienia ruchomego (autokar, samochód) drużyn, sędziów, obserwatora i delegata od momentu ich przybycia na obiekt sportowy do momentu ich wyjazdu. Środki transportu muszą być postawione na obiekcie w miejscu wskazanym przez
organizatora zawodów.
5. Klub IV ligi organizujący zawody, oprócz zapisów zawartych w ust. 1, 2 i 3 zobowiązany jest do filmowania całego przebiegu zawodów i przechowuje nagranie przez okres 1 miesiąca.
Klub, który nie filmuje przebiegu zawodów będzie ukarany przez organ prowadzący rozgrywki karą finansową w wysokości:
- pierwszy przypadek - 300,- zł
- drugi przypadek - 500,- zł
- każdy kolejny - 800,- zł
6. Klub, którego zorganizowana grupa kibiców zamierza uczestniczyć w meczu wyjazdowym zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 72 godziny przed meczem wysłać zapotrzebowanie na zakup biletów wypełniając informację klubu gościa( IKG stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Na 48 godzin przed meczem klub przesyła do gospodarza zawodów listę kibiców (imię, nazwisko, Pesel) autoryzowaną przez klub W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów, gospodarz zawodów może odmówić przyjmowania zorganizowanej grupy kibiców gości. Zakaz przyjmowania zorganizowanej grupy kibiców gości może zarządzić również Wydział Bezpieczeństwa Podkarpackiego ZPN na wniosek gospodarza zawodów.
7. Gospodarz ma obowiązek wpuścić na stadion każdego kibica drużyny przyjezdnej, który przyjedzie na mecz indywidualnie (pod warunkiem, że nie ma on nałożonego zakazu stadionowego). Jeśli jednak kibice gości, którzy posiadają zakaz wyjazdowy kibiców. wejdą na stadion jako osoby indywidualne i podczas meczu utworzą grupę zorganizowaną, wówczas klub gości zostanie ukarany karą pieniężną od 300 zł do 3000 zł.
8. Wszelkiego rodzaju wyjazdy „integracyjne” lub pielgrzymki do miejsc kultów zorganizowanej grupy osób, która wyrazi chęć wejścia na stadion podczas zawodów mistrzowskich, nie mają prawa być wpuszczone na obiekt.
9. Klub organizator meczu, który ma status imprezy masowej lub ma status imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, musi posiadać elektroniczny system służący do identyfikacji osób, sprzedaży biletów oraz kontroli i przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki nożnej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03 2009.

ROZDZIAŁ X
OPIEKA LEKARSKA
§18
 
1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłki nożnej obowiązany jest poddać się wszechstronnym badaniom lekarskim.
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim które zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy.
3. Karta zdrowia zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, Pesel, orzeczenie i winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę wykonania badania i podpis lekarza.
4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od daty badania, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne.
5. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej.
6. Obowiązek ubezpieczenia zawodników, o których mowa w ust. 5 spoczywa na klubie,
którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem.
7. Podkarpacki ZPN, OZPN-y oraz Podokręgi nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.
8. Gospodarze spotkań zobowiązani są do zabezpieczenia obecności podczas całego meczu przedstawicieli służby zdrowia (lekarz, sanitariusz, pielęgniarz, ratownik medyczny) lub co najmniej osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej i posiadającej odpowiedni dokument poświadczający uprawnienia w powyższym zakresie. Gospodarze spotkań piłki nożnej wszystkich klas rozgrywkowych mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym apteczki, noszy, koca i telefonu (umożliwiających udzielanie pierwszej pomocy) w oznaczonym, ogólnie odstępnym miejscu. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej, noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje, obok konsekwencji wymienionej w §13 ust. 8 lit. e), ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości:
- IV liga do 400,- zł
- Klasa okręgowa do 300,- zł
- pozostałe klasy do 200,- zł
9. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.
 
ROZDZIAŁ XI
SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 19

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminie Rozgrywek Podkarpackiego ZPN.
2. Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.
3. Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski.
4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółta kartka) zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jak w poniższej tabelce:
5. Na poczet kar finansowych określonych wyżej w ust. 4 klub IV ligi uczestniczący w rozgrywkach wpłaca do Podkarpackiego ZPN ryczałt w kwocie 500 zł przed rundą jesienną i 1000 zł przed rundą wiosenną w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdej rundy w danym sezonie rozgrywkowym. Jeżeli w trakcie rundy wpłacony ryczałt zostanie wykorzystany klub zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 500 zł w terminie 2 dni od rozegrania zawodów, po których ryczałt uległ wykorzystaniu. Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.
6. Aby zawodnik IV ligi zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Brak wpłaty skutkuje walkowerem.
7. Kary za żółte kartki w niższych klasach rozgrywkowych muszą być uiszczone przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. W przypadku nieuiszczenia opłat przed rozpoczęciem rundy, klub będzie ukarany walkowerami w rozgrywanych przez klub meczach oraz dodatkowo karą finansową w wysokości 300 zł do chwili uregulowania zaległości.
8. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie
wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu.
9. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie
wykluczony z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział - Komisję Dyscypliny.
10. Zawodnikowi wykluczonemu z gry (czerwona kartka) karę jednego meczu dyskwalifikacji wymierza się w następujących przypadkach:
a) gdy zawodnik pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki; Kolejność żółtych kartek IV liga Klasa Okręgowa Klasa „A" Klasa „B" Dyskwalifikacja 3 60 zł 50 zł 50 zł 50 zł 4 - - - - 1 mecz 6 120 zł 100 zł 80 zł 80 zł 8 - - - - 1 mecz 9 180 zł 150 zł 120 zł 120 zł 12 - - - - 2 mecze 13 240 zł 200 zł 180 zł 180 zł 14 i każda kolejna ż.k. 100 zł 75 zł 50 zł 50 zł 16 (każde co 4 ostrz.) - - - - 2 mecze
b) gdy zawodnik pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając piłkę ręką, przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym;
c) gdy bramkarz pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki zatrzymując piłkę ręką poza własnym polem karnym.
11. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki rezerwowych któregokolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do właściwego Wydziału i Komisji Dyscypliny.
12. Karę dyskwalifikacji wymierza się poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między rundami. Przyjmuje się że okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca następnego roku.
13. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.
14. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywkowej do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana z zastrzeżeniem:
a) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon rozgrywkowy w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki;
b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również w innym zespole danego lub innego klubu w następujących przypadkach:
- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna niż drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w której zawodnik otrzymał karę,
- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni przynależność klubową, odbywa karę w zespole w którym został uprawniony do gry.
Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych.
15. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnik lub osoba funkcyjna nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z meczem piłkarskim.
16. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w drugiej rundzie rozgrywek mistrzowskich lub odpowiednio w danej edycji rozgrywek pucharowych zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek, z zastrzeżeniem pkt. 8. Powyższe nie dotyczy kary dyskwalifikacji, wymierzonej za napomnienia (żółte kartki).
17. W przypadku gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze jednego meczu lub więcej wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji jest uważana za odbytą.
18. Żółte i czerwone kartki otrzymane przez zawodnika w spotkaniach pucharowych powodują konsekwencje dyscyplinarne tylko w tych rozgrywkach. Zawodnicy którzy otrzymali kartki w rozgrywkach mistrzowskich powodujące konsekwencje dyscyplinarne nie mogą odbywać kary w rozgrywkach pucharowych.
19. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte kartki bądź czerwone
kartki meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek a nie został rozegrany. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia udzielone przez sędziego napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbytych przez ukaranych zawodników.
20. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na swoich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców.
21. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu ma obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu, podokręgu) piłki nożnej jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji wg. następujących zasad:
a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę sama liczbę kartek, które posiadał dotychczas;
b) jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej to żółte kartki, które otrzymał
w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.
22. Kara zakazu rozgrywania zawodów w miejscowości będącej siedziba klubu polega na konieczności rozgrywania ich na obiekcie leżącym co najmniej 25 km od siedziby klubu.

ROZDZIAŁ XII
AWANSE I SPADKI
§ 20

1. Awanse i spadki:
a) awans do III ligi uzyska drużyna, która na zakończenie sezonu zajmie 1 miejsce w tabeli;
b) do klasy „Okręgowej" spadną drużyny, które zajmą 15, 16, 17 i 18 miejsce w tabeli;
c) liczba drużyn spadających do klasy „Okręgowej" może być zwiększona o liczbę drużyn spadających do Podkarpackiej IV ligi z klasy wyższej.
2. Zasady awansu i spadku w niższych klasach rozgrywkowych na sezon 2018/2019 zostaną określone przed rozpoczęciem sezonu oddzielną Uchwałą Zarządu Podkarpackiego ZPN bądź OZPN lub Podokręgu.
§ 21
1. W rozgrywkach o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami;
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości według obowiązującej reguły UEFA że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;
e) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach całego cyklu.
3. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 2 pkt a, b, c, d, e.

ROZDZIAŁ XIII
PROTESTY I ODWOŁANIA
§ 22

Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą protesty czy też nie.
1. Protesty i odwołania dotyczą:
a) organizacji zawodów;
b) stanu pola gry w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia;
c) opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów;
d) prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;
e) tożsamości zawodników;
f) przebiegu zawodów oraz dyscypliny.
2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do sprawozdania sędziowskiego na następujących zasadach:
a) protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, wszelkie protesty muszą być przez sędziego zbadane a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń jak również wydane zarządzenia. Protesty dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do sędziego najpóźniej do zakończenia zawodów. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników którzy uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu;
b) protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie podpisane przez kapitana i kierownika drużyny są one wolne od opłacania kaucji.
3. Protesty o których mowa w punkcie 1 mogą być zgłoszone przez klub w formie pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki wraz z załączonym dowodem opłacenia kaucji w wysokości 300 złotych od wszystkich klubów oraz od osób fizycznych.
4. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 1, mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
5. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać zarówno klubowi składającemu protest jak i przeciwnikowi.
6. Przy zgłaszaniu i rozpatrzeniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W
rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, OZPN lub Podokręg pierwszą instancją jest właściwy Wydział/Komisja Gier bądź Dyscypliny a drugą instancja Komisja Odwoławcza przy Podkarpackim ZPN.
7. Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji wnoszone są do drugiej instancji, w terminie 14 dni, a w przypadku orzeczeń dyscyplinarnych - 7 dni, od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest również od wpłacenia kaucji pieniężnej na konto Podkarpackiego ZPN w wysokości:
- 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów – dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,
- 200 zł – dla kibiców,
- 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów – dla klubów.
Niezachowanie ww. terminu oraz brak wpłaty powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.
8. W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca stronie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji.
Organ drugiej instancji wyznacza organowi pierwszej instancji termin na rozstrzygnięcie protestu. Nieuzasadnione niedotrzymanie wyznaczonego terminu powoduje wystąpienie organu drugiej instancji do Zarządu Podkarpackiego ZPN/ Zarządu Okręgowego ZPN o odwołanie członków organu pierwszej instancji.
9. Decyzje podjęte przez właściwy organ drugiej instancji są ostateczne, ale mogą być zaskarżone w trybie kasacyjnym do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Rozdziale VIII Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. Skarga Kasacyjna.
 
ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA FINANSOWE
§ 23

1. Kluby - członkowie Podkarpackiego ZPN obowiązane są dokonać wpłaty składki członkowskiej w wysokości 50 złotych.
2. Kluby członkowie Podkarpackiego ZPN uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości:
IV liga 1000 złotych
Klasa „Okręgowa" 800 złotych
Klasa A 700 złotych
Klasa B 500 złotych
3. Koszty weryfikacji boisk kluby wypłacają na podstawie delegacji wystawionej przez Komisję Weryfikacyjną. Wysokość opłat dla Komisji Weryfikacyjnej wynosi:
I Liga 220,- zł
II Liga 180,- zł
III Liga 140,- zł
IV Liga 100,- zł
Klasa „Okręgowa 80,- zł
Pozostałe klasy rozgrywkowe 60,- zł
za każde boisko
Ponadto kluby zobowiązane są do pokrycia kosztów dojazdu dla jednego z członków Komisji, zgodnie z taryfikatorem obowiązującym delegatów i obserwatorów.
W przypadku weryfikacji kilku boisk jednego klubu położonych w tej samej miejscowości koszty dojazdu pobierane są jednorazowo.
4. Kluby wypłacają delegowanym sędziom na zawody ekwiwalent według ustalonych przez Podkarpacki ZPN stawek na podstawie wystawionej delegacji (z wyjątkiem większości klubów grających w OZPN Krosno, gdzie ekwiwalent wypłaca OZPN)
5. Opłaty z tytułu uprawnienia zawodnika do gry w sezonie rozgrywkowym pobiera się w następującej wysokości:
a) dla zawodników I ligi:
• 40 złotych przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego,
• 80 złotych po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego,
b) dla zawodników II ligi:
• 30 złotych przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego,
• 60 złotych po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego,
c) dla zawodników III ligi:
• 25 złotych przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego,
• 50 złotych po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego,
d) dla zawodników IV ligi:
• 15 złotych przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego,
• 30 złotych po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego,
e) dla zawodników klasy „Okręgowej":
• 10 złotych przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego,
• 20 złotych po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego,
f) dla zawodników klasy „A”:
• 8 złotych przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego,
• 15 złotych po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego,
• dla zawodników klasy „B”:
• 5 złotych przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego,
• 10 złotych po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego,

ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich rozgrywkach seniorów organizowanych przez Podkarpacki ZPN, OZPN i Podokręgi PN.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane istotne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z Uchwał Zarządu PZPN podjętych po uchwaleniu regulaminu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Podkarpackiego ZPN.
4. Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2018/2019
5. Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego ZPN
w Rzeszowie Uchwałą nr /V/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
/-/Mieczysław Golba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Najbliższe spotkanie

Korona OlszanyŻurawianka Żurawica
Korona Olszany   Żurawianka Żurawica
2018-08-19, 17:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Reklama

Ostatnie spotkanie

Żurawianka ŻurawicaBizon Medyka
Żurawianka Żurawica 2:0 Bizon Medyka
2018-08-12, 17:00:00
     

Buttony

Kalendarium

16

08-2018

czwartek

17

08-2018

piątek

18

08-2018

sobota

19

08-2018

niedziela

17:00 Korona Olszany - Żurawianka

20

08-2018

pon.

urodziny Króla

21

08-2018

wtorek

urodziny Florka

22

08-2018

środa

Wyniki

Ostatnia kolejka 1
Fort Jaksmanice 6:0 Korona Olszany
Gwiazda Maćkowice 3:0 Fenix Leszno
Wiar Huwniki 0:1 GKS Orły
Korona Trójczyce 0:9 Pogórze Dubiecko
LKS Batycze 6:0 LKS Nakło
Wiar Krówniki 0:1 Orzeł Torki
Tęcza Kosienice Artmax Pikulice
Żurawianka Żurawica 2:0 Bizon Medyka